НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Тэматычны план выпуску сацыяльна значных выданняў у 2021 годзе

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. аркушы Тыраж тыс. экз.
1

«Стагоддзі на картах». Казлоў Л.

бел.

35,0 0,7
2

«Гісторыя праз лёсы». Т. 10. Марціновіч А.

бел.

17,0 0,4
3

«Гісторыя праз лёсы». Т. 11. Марціновіч А.

бел.

20,0 0,4
4

«…В музыке летящих ракет» (Космос в зеркале авнгардной архитектуры в искусстве). Локотко А.

рус.

10,0 0,3
5

«Максім Танк. Фотаальбом». Мікуліч М. (аўтар праекта , укладанне, прадмова).

бел.

25,0 0,3Рэкамендавана для закупкі публічнымі бібліятэкамі і бібліятэкамі ўстаноў адукацыі ў 2021 годзе

РУП “Выдавецтва “Беларуская навука”
(выданні, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту
праз нацыянальную акадэмію навук Беларусі)

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. арк. Тыраж тыс. экз.
1

Станіслаў Манюшка. Факсімільнае выданне.

бел.

20,0 0,1
2

«Францыск Скарына. Старыя факты – новыя ідэi». Укладальнік Груша А.І.

рус., бел.

20,0 0,2
3

«Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: XX век». Коллективная монография.

рус.

16,0 0,15
4

«Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: XVI–XVII вв. (доописание)». Укладальнікі А. В. Стэфановіч, М. М. Ліс.

рус.

15,0 0,15
5

«Кириллические издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки НАН Беларуси». Коллективная монография.

рус.

18,0 0,15
6

«Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: XVIII век. Кн. 1 (доописание)». Коллективная монография.

рус.

15,0 0,15
7

«Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции в контексте глобальных вызовов». Мясникович М.В., Гурский В.Л. и др.

рус.

10,0 0,12
8

«Современное состояние и перспективы белорусской модели социально-экономического развития: методология, теория, практика» (под ред. В.Г. Гусакова).

рус.

70,0 0,2
9

«Экономика зарубежных стран: Европа. Справочник для экспортеров». Лукашова А.А., Тавгень Е.О., Шведко П.В.

рус.

13,0 0,1
10

«Сфера услуг в современной экономике: теория и мировой опыт» (под ред. О.С. Булко).

рус.

10,0 0,1
11

«Зарубежный опыт и перспективы правового обеспечения формирования и развития искусственного интеллекта в Республике Беларусь». Коллективная монография.

рус.

15,0 0,1
12

«Энергетическая безопасность Беларуси: методология и практика». Цилибина В.М.

рус.

12,0 0,2
13

«Национальная культура в контексте социокультурных трансформаций». Коллективная монография.

рус.

42,0 0,2
14

«Адвечным шляхам» Ігната Абдзіраловіча: аналіз, інтэрпрэтацыі, уплывы" Калектыўная манаграфія.

бел.

30,0 0,15
15

«Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі»: у 6 т. Т. 5: «Рамантызм і нацыянальнае адраджэнне». Пад рэд. Бабкова І.М.

бел.

30,0 0,3
16

“Беларуская этнафіласофія”. Калектыўная манаграфія пад рэд. Санько С.І.

бел.

30,0 0,15
17

«Беларусь в современном социокультурном пространстве: проблемы, вызовы, перспективы». Коллективная монография под ред. Левко А.И.

рус.

20,0 0,1
18

«Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас. Карты». Вып.1.

бел.

15,0 0,2
19

«Звуковое решение белорусских фильмов 1960–2020 годов». Карпилова А.А.

рус.

15,0 0,1
20

«Кола жыцця: успаміны пра М.І. Мушынскага».

бел.

15,0 0,2
21

«Духоўная культура Гарадоччыны» (уклад. Т. Цяпкова, уступ. арт. А. Цітавец і Т. Цяпкова, дыск І. Васільева). Серыя «Фальклор нашага краю».

бел.

30,0 0,15
22

«Лексіка беларускай мовы сярэдзіны XVI–XVIII cт.».

бел.

35,0 0,1
23

«Італьянска-беларускі слоўнік».

італ., бел.

140,0 0,3
24

«У пошуках папараць-кветкі…».Серыя «З народнапаэтычнай спадчыны».

бел., кіт., англ.

30,0 0,7
25

«Неглюбка в фотографиях» (фотоальбом). Смирнова И.Ю.

рус.

20,0 0,15
26

«Пашыраючы абсягі эстэтычнага (беларуская літаратура ў другой палове ХХ ст.)». Гарадніцкі Я.А.

бел.

12,0 0,2
27

«Пошук вядзе ў глыбіню: літаратуразнаўчыя артыкулы». Мікуліч М.У.

бел.

10,0 0,2
28

«Сельские поселения Беларуси XVI – начала ХХ в.». Милюченков C.А.

рус.

15,0 0,15
29

«Беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемасувязі і імагалогія».

бел.

33,0 0,12
30

«Нарысы па гісторыі беларускага літаратуразнаўства». Кісліцына Г.М., Гарадніцкі Я.А., Калядка С.У

бел.

15,0 0,2
31

«Этымалагічны слоўнік беларускай мовы». Т. 15 (літары У–Ф).

бел.

20,0 0,1
32

«Анамастычны слоўнік беларускай літаратуры ХІХ ст.». Сянкевіч Н.М.

бел.

40,0 0,1
33

«Русско-белорусский терминологический словарь по физике, математике и информатике». Мицкевич О.В., Черенкевич С.Н.

рус., бел.

80,0 0,2
34

«На экране – беларусы». Белаокая М.А.

бел.

10,0 0,2
35

«Беларуская мова і яе гаворкі ў лінгватэарэтычным і сацыякультурным кантэкстах». Смулкова Э.

бел.

25,0 0,1
36

«Традыцыйны каляндар: рэпартажы і нарысы». Ляшкевіч А.І.

бел.

10,0 0,2
37

«Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Усходняя зона». Калектыўная манаграфія.

бел.

50,0 0,12
38

«Фанетыка і арфаэпія беларускай літаратурнай мовы» (рэд.В.П.Русак).

бел.

35,0 0,15
39

«Беларускае аканне ў агульнаславянскім кантэксце». Калектыўная манаграфія.

бел.

25,0 0,12
40

«Агульнаславянскі лінгвістычны атлас. Выпуск “Рэфлексы *а”» (рэд. В.П. Русак).

рус., бел., англ.

50,0 0,12
41

«Искусство архитектуры в информационную эпоху». Шамрук А.С.

рус.

15,0 0,20
42

«Абліччы іншага ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XIX cтагоддзя і этнанацыянальная самаідэнтыфікацыя». Бахановіч Н.Л.

бел.

10,0 0,15
43

«Канцэпцыя чалавека і мадэль свету ў беларускай аповесці ХХ стагоддзя». Шаладонаў І. М.

бел.

15,0 0,1
44

«Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас. Матэрыялы і даследаванні». Вып. 2. Калектыўная манаграфія.

бел.

20,0 0,2
45

«Семантыка жылой прасторы у беларускай духоўнай культуры». Алфёрава А. Г.

бел.

15,0 0,4
46

«Этнокультурные процессы Белорусского Поднепровья в прошлом и настоящем» (А. Вл. Гурко, А. Викт. Гурко, Л.В. Ракова, И.В. Романенко, В.В. Шейбак, Н.С. Бункевич и др.).

рус.

30,0 0,15
47

«Беларуская Масленіца: семантыка, сюжэты, рэгіянальна-лакальныя асаблівасці». Ляшкевіч А. І.

бел.

10,0 0,2
48

«Основы формирования неонатального здоровья недоношенных детей». Гнедько Т.В.

рус.

18,0 0,1
49

«Медико-биологические аспекты алкоголизма». Семененя И.Н., Разводовский Ю.Е. и др.

рус.

11,6 0,1
50

«Современные клинические и молекулярно-генетические подходы к диагностике и лечению костно-мышечной патологии». Морозик П.М., Руденко Э.В., Руденко Е.В., Кобец Е.В.

рус.

30 0,1
51

«Генетические основы селекции растений». В 4 т. Т. 1: «Общая генетика растений», 2-е издание, переработанное. Коллективная монография

рус.

50 0,3
52

«История заповедного дела и национальной экологической сети в Беларуси». Коллективная монография.

рус.

18 0,2
53

«Живые памятники: редкие и уникальные деревья и насаждения Беларуси» (под ред. А. В. Пугачевского). Коллективная монография.

рус.

15,2 0,2
54

«Биологическое разнообразие Полесского радиационно-экологического заповедника: Cосудистые растения». Д.В. Дубовик и др. (под ред. В. И. Парфенова).

рус.

20,0 0,2
55

«Флора Беларуси». В 6 т. Т. 4: «Сосудистые растения. Magnoliopsida (Magnoliaceae – Caryophyllaceae)» (под ред. В. И. Парфенова).

рус.

70,0 0,5
56

«Сорта хозяйственно полезных растений селекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси» / Титок В.В. [и др.].

рус.

8,0 0,3
57

«Социокультурные практики населения Беларуси в условиях цифровой трансформации» (под ред. Н.В. Цыбульской).

рус.

20,0 0,15
58

«Социосферная стратегия развития общества». С.А. Шавель

рус.

25,0 0,1
59

«Политическая социология. Энциклопедический словарь» (под ред. Е.М. Бабосова).

рус.

40,0 0,2
60

«Атлас науки Республики Беларусь» (под ред. М.И. Артюхина).

рус.

20,0 0,1
61

«История спасательной археологии первобытных памятников на территории Беларуси». В.Л. Лакиза.

бел.

35,0 0,12
62

«История финансовой системы Беларуси» (под. ред. А.П.Соловьянова).

рус.

25,0 0,12
63

«Орша» О.Н. Левко и др. Серия «Древнейшие города Беларуси».

рус.

40,0 0,15
64

«Белорусское Подвинье с древнейших времен до конца 18 в.» (в 2 кн.). О.Н. Левко и др. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

60,0 0,3
65

«Вялікае Княства Літоўскае ў лівонскіх і прускіх хроніках ХІІІ—ХV ст.». А. І. Дзярновіч.

бел.

20,0 0,2
66

«Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі)». А. І. Дзярновіч.

бел., ст.-бел., лац., пол.,ням.

20,0 0,3
67

«Крэва: гісторыя, археалогія, культурная спадчына». Вып. 2. Калектыўная манаграфія. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус., пол.

25,0 0,2
68

«Участники советско-финляндской войны в партизанском движении на территории Беларуси (1941-1944 гг.)». А.М. Литвин.

бел., рус.

20,0 0,15
69

«Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў гады польска-савецкай вайны (1919 – 1921 гг.)». А.Г. Трубчык.

бел.

20,0 0,15
70

«Ураджэнцы Беларусі ў гісторыі сусветнай археалогіі». В.У.Мядзведзева, Л.У. Дучыц.

бел.

10,0 0,2
71

«Ілюстраваная храналогія гісторыі Белавежскай пушчы». В.У.Мядзведзева, К.А. Мядзведзеў.

бел.

10,0 0,2
72

«Бібліяграфічны спіс літаратуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1929–2019 гг.)». Складальнік К. А. Мядзведзеў.

бел.

10,0 0,12
73

«Інтэлектуальныя заняткі сярэднявечнага насельніцтва Беларусі». В.У. Мядзведзева, К.А. Мядзведзеў.

бел.

12,0 0,2
74

«Из истории периодической печати Беларуси». Коллективная монография.

рус., бел.

12,0 0,12
75

“Археологический комплекс Гольшаны”. П.М. Кенько.

рус.

15,0 0,15
76

«Стеклянные изделия Полоцкой земли в ІХ – ХІІІ вв.». А.В.Костюкевич.

рус.

20,0 0,15
77

«Паселішчы жалезнага века і ранняга сярэдневякоўя ў Прыпяцкім Палессі». А.Н. Беліцкая.

бел.

20,0 0,15
78

«Археалагічны комплекс Пруднікі V–XVI стст. на беларуска-латышскім памежжы». В.І. Шадыра.

бел.

12,0 0,15
79

«Мсціслаў і Мсціслаўскі край». Выпуск 2. Укладальнік А.А.Мяцельскі; рэдкал.: В.Л. Лакіза). Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус., пол.

22,0 0,15
80

«Губернскія па сялянскіх справах прысутнасці на тэрыторыі Беларусі (1861 – 1903 гг.)». Т.В. Даўгач.

бел.

10,0 0,12
81

«(Не)забытая война: Первая мировая война в публикациях документов, воспоминаниях и исследованиях современников (1914–1941 гг.)». И.Р. Чикалова.

рус.

24,0 0,2
82

«Метадалогія гістарычнага даследавання: дасягненні, праблемы, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў». Укладальнік А.А. Мяцельскі; рэдкал.: В.Л. Лакіза.

бел.,рус.

20,0 0,12
83

«Паселішча мезаліту – неаліту Ніжняя Алба 1 у нізоўях Бярэзіны». І.М. Язэпенка, А.В. Вараненка.

бел.

26,0 0,15
84

«Пахавальныя абрады на тэрыторыі Беларусі ў ІІІ – пачатку ІІ тыс. да н.э.». М.М. Крывальцэвіч.

бел.

30,0 0,2
85

«Формирование физического типа детей и подростков на рубеже XX–XXI столетий». И.И. Саливон, О.В. Марфина, Н.И. Полина, Т.Л. Гурбо.

рус.

50,0 0,12
86

«Беларусь в современных геополитических и геоэкономических процессах». Сборник научных статей.

бел., рус.

20,0 0,12
87

«Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным будаўніцтве Савецкай Беларусі (1921–1939 гг.)». В.В. Даніловіч.

бел.

35,0 0,12
88

«Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)». С. А. Траццяк [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.).

бел., рус.

20,0 0,15
89

«Савецкая Беларусь. Шлях станаўлення (да 100-годдзя абвяшчэння)»: гістарычны нарыс. М. П. Касцюк [і інш.].

бел.

15,0 0,15
90

«Гістарычная навука Беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні (да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)». С. А. Траццяк [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.).

бел., рус.

25,0 0,15
91

«Зараджэнне савецкай аховы здароўя на тэрыторыі Беларусі (1917–1921 гг.)». А.А. Капліеў.

бел.

25,0 0,2
92

«Карэлічы і Карэліцкі раён: рэгіянальныя асаблівасці развіцця X–XX cтст.». Уклад. А. Б. Доўнар; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

30,0 0,25
93

«Дзятлава і Дзятлаўскі раён». Уклад. В. В. Аніпяркоў; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

20,0 0,2
94

«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць». Уклад. В. Ф. Голубеў, А. Б. Доўнар; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

20,0 0,2
95

«Ашмяншчына – штодзённае жыццё жыхароў края X–XX cтст.». Уклад. А. Б. Доўнар; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

30,0 0,3
96

«Інтэрвенцыя ў “абарону” дэмакратыі. Прарасійскія канфедэрацыі 1792–1793 гг. у Вялікім Княстве Літоўскім». Аніпяркоў В.В.

бел.(археаграф. дадатак на рус., пол., франц.)

30,0 0,15
97

«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)». Т. 1. Адк. рэд. В.А. Варонін.

бел., рус., пол.

25,0 0,3
98

«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)». Т. 2. Адк. рэд. В.А. Варонін.

бел., рус., пол.

25,0 0,3
99

«Праблемы суверэнітэту і помнікі заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага». Адк. рэд. В.А. Варонін.

бел., рус., пол.

40,0 0,3
100

«Падзвінскі рэгіён: гісторыя і археалогія». Адк. рэд. В.М. Ляўко, В.А. Варонін.

бел., рус.

25,0 0,3
101

«Городище и селище Хотомель (материалы раскопок Ю.В.Кухаренко, И.П. Русановой в 1954-57, 1964 гг.)». Е.Ф. Касюк, А.Н. Белицкая, В.С. Вергей, Н.А. Плавинский. Серия «Славянские древности Беларуси».

рус.

6,0 0,3
102

«Урочище Благовщина в системе лагеря Малый Тростенец (по материалам археологического исследования)». В.И. Кошман.

рус.

8,0 0,3
103

«Североевропейские древности Полоцкой земли в эпоху викингов». С.Д. Дернович.

рус.

10,0 0,15
104

«Свержанская фаянсавая мануфактура XVIII стагоддзя». І.У.Ганецкая.

бел.

9,0 0,3
105

«Гісторыка-культурная спадчына Лідчыны». Калектыў аўтараў. Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус

21,0 0,2
106

«Повседневная жизнь различных слоев населения белорусско-литовских земель 1772–1860 гг. (очерки)». Е.Н. Филатова.

рус.

20,0 0,15
107

«Система профессионального образования в Беларуси: формирование, развитие, специфика (ХІХ – начало ХХ в.)». Н.Е.Новик.

рус.

30,0 0,15
108

«Гісторыя Беларусі» (вучэбны дапаможнік). Калектыў аўтараў.

рус., бел.

10,0 0,3
109

Книга «Технологии возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, ароматических и лекарственных растений». А.ААутко., С.В. Сорока, Г.И. Гануш и др.

рус.

10,0 0,1
110

"Сакральныя ўзгоркі Беларусі". Калектыў аўтараў.

бел.

22,0 0,5
111

“Пасля вайны”. Раман. У. Гніламедаў

бел.

26,0 0,4
112

“Беларускія посцілкі і дываны (антрапалогія і мастацтва традыцыйнай рэчы)”. Вольга Лабачэўская.

бел.

30,0 0,5
113

"Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі". Калектыў аўтараў.

бел.

24,0 0,4
114

“Сады сусвету”. А. Вашчанка.

бел.

20,0 0,3
115

Ян Булгак “Макрына Мечыслаўская ў святле праўды” (пераклад З. Падбярэзскага).

бел.

10,0 0,2
116

"Аверс і рэверс беларускай гісторыі". В. А. Нікалаенка

бел.

25,0 0,5
117

"Художественная культура Радзивилловского Несвижа: 18–21 вв.". Коллектив авторов.

бел.

15,0 0,3
118

"Мезалітычныя помнікі Беларусі: культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя". А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў.

бел.

23,0 0,2
119

"Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні". Вып. 6.

бел.

35,0 0,12
120

"Ікастасы і алтары грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі XVII – першай трэці XIX ст.". Г. А. Флікоп-Світа.

бел.

55,0 0,2
121

"Чырвоны Мазыранін". У. В. Тугай.

бел.

15,0 0,2
122

«Жизнь и творческое наследие А. С. Дембовецкого (к 180-летию со дня рождения)». Коллектив авторов.

рус.

22,0 0,15
123

«Віцебска-Веліжскія запісы». Выпуск 1. (кампакт-дыск з брашурай). Серыя “Аўтэнтычны фальклор беларускага памежжа”.

бел.

Дыск 0,12
124

“Малая радзіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў”. Калектыў аўтараў.

бел.

10 0,12
125

"Свайму часу і вечнасці. М. І. Мушынскі.

бел.

30 0,12
126

“Гістарычны слоўнік беларускай мовы: даведнік”. Калектыў аўтараў.

бел.

13 0,12
127

«Антропологическая характеристика городского населения Восточной Европы XI–XVIII вв.». Под ред. О. В. Марфиной и С. В. Васильева.

рус.

20 0,12
128

«Неэкономические факторы устойчивого развития общества». Под ред. С. А. Шавеля.

рус.

25 0,12
129

"Социально-философские аспекты диалога христианской церкви и государства". Н. С. Щёкин.

рус.

20 0,2
130

«Беларусь и Китай: общие страницы истории (1921– 1960 гг.)». И. Ю. Воронкова.

рус.

30 0,12
131

"Белорусы Молдовы: этнокультурная идентичность в условиях диаспоры". Е. Н. Квилинкова, В. А. Сакович. Серия "Мир глазами этнолога".

рус., бел.

20 0,4
132

«Мастацкая прастора Еўропы XIX–ХХ стагоддзяў і Станіслаў Манюшка: гісторыя, сучасны стан». Калектыў аўтараў.

бел.

30 0,12
133

«Мораль в транзитивном обществе: социально-философский подход». Павловская О. А.

рус.

24 0,12
134

"Залацістыя саломкі снапкі". А. Ненадавец, Я. Ненадавец. Серыя "Традыцыйны лад жыцця".

бел.

17 0,4
135

Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння беларускага этнолага Васіля Кірылавіча Бандарчыка.

бел.

20 0,12
136

«Справочник цветовода». Лунина Н.М. [и др.] / под редакцией Володько И.К.

рус.

30 0,5
137

“Уладзіслаў Галубок. Выбраныя творы”. Серыя “Беларускі кнігазбор”.

бел.

30 0,4
138

“Пятро Васючэнка. Выбраныя творы”. Серыя “Беларускі кнігазбор”.

бел.

25 0,4
139

“Алесь Адамовіч. Партызаны”. Серыя “Беларускі кнігазбор”.

бел.

30 0,5
140

“Міхась Зарэцкі”. Серыя “Беларускі кнігазбор”.

бел.

25 0,6