НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

Макроэкономические аспекты обеспечения сбалансированнос...

Макроэкономические аспекты обеспечения сбалансированности национальной экономики В монографии рассмотрены проблемы обеспечения сбалансированности национальной экономики на основе использования инструментов и методов макроэкономического регулирования. Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов, магистрантов и студенто ...

Макроэкономическое регулирование в посткризисной эконом...

Макроэкономическое регулирование в посткризисной экономике В монографии рассмотрены проблемы формирования эффективной системы макроэкономического регулирования в Республике Беларусь в посткризисный период. Выявлены проблемы в институциональной, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах и разработаны предложен ...

Максім Танк і польская літаратура

Максім Танк і польская літаратура У манаграфіі разглядаюцца традыцыі польскага рамантызму ХІХ ст. у паэзіі Максіма Танка, даследуюцца ўзаемаадносіны творчасці беларускага паэта з польскай літаратурай ХХ ст., аналізуюцца пераклады Максіма Танка з польскай паэзіі і пераклады яго твораў на п ...

Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі

Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі У даследаванні падаецца гісторыя падрыхтоўкі Збору твораў Максіма Танка ў 13 тамах, даследуюцца невядомыя ці малавядомыя старонкі біяграфіі паэта, разглядаюцца архіўныя дакументы з фонду паэта ў кантэксце гістарычных падзей і літаратурных працэсаў ХХ ст. ...

Маляўнічая сіла слова : беларуская і руская проза ХХ–ХХ...

Маляўнічая сіла слова : беларуская і руская проза ХХ–ХХІ стст.: параўнальна-тыпалагічны кантэкст. Драздова, З. У. Манаграфія прысвечана актуальным у літаратуразнаўстве пытанням пісьменніцкага майстэрства. У ёй робіцца разгляд моўна-стылёвых праблем прозы таленавітых прадстаўнікоў беларускай і рускай літаратуры ХХ–ХХІ стст. – А. Наварыча і В. Распуціна, І. Навуменкі і ...

Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай бе...

Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы У манаграфіі на матэрыяле даследавання знамянальных часцін мовы праведзена навуковае апісанне марфаналагічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Падрабязна, у іх сукупнасці і шматграннасці, прааналізаваны марфаналагічныя сродкі беларускай мовы ...

Марцінкевіч герба Лебедзь : дакументы і матэрыялы пра к...

Марцінкевіч герба Лебедзь : дакументы і матэрыялы пра класіка беларускай літаратуры XIX ст. Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Зборнік змяшчае найбольш значныя і важныя дакументы і матэрыялы пра жыццё, працоўную дзейнасць і шматгранную творчасць выдатнага беларускага пісьменніка мінулага В. Дуніна-Марцінкевіча. У кнігу ўключаны матэрыялы яго радаводнай справы, тайнага паліцэйскаг ...

Мастацкія варыянты дыялагізму : на матэрыяле класічнай ...

Мастацкія варыянты дыялагізму : на матэрыяле класічнай і сучаснай літаратуры Манаграфія прысвечана слаба распрацаваным не толькі ў беларускім, але і ў рускім літаратуразнаўстве праблемам паэтыкі дыялогу. У ёй на матэрыяле творчасці выяўляюцца розныя формы дыялогаў, робіцца іх класіфікацыя. Прасочваецца рух і функцыянаванне дыялагі ...

Материалы и технологии изготовления литого штампового и...

Материалы и технологии изготовления литого штампового инструмента В монографии освещаются проблемы, связанные с выбором материалов и технологий изготовления литого штампового инструмента для горячего деформирования стальных заготовок, и основные технологические приемы, обеспечивающие улучшение технико-экономических пока ...

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 25

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 25 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванню старажытнасцей першабытнай археалогіі і эпохі сярэдневякоўя Беларусі і сумежных краін: Польшчы, Расіі і Украіны, – а таксама прымяненню розных мет ...

Медицинская реабилитация детей с разными формами ожирен...

Медицинская реабилитация детей с разными формами ожирения : метод. пособие для врачей Методическое пособие посвящено проблеме медицинской и психологической реабилитации пациентов с разными формами ожирения (алиментарным, морбидным). Представлена программа обучения детей с ожирением и их родителей принципам рационального питанияи адекватной ...

Местечки Беларуси. Этнологическое исследование. Тяпкова...

Местечки Беларуси. Этнологическое исследование. Тяпкова, А. И. Монография посвящена исследованию этнокультурного развития такого сложного и многогранного явления белорусской истории, как местечки. На основе собственных полевых этнографических материалов, архивных и опубликованных источников автор прослеживает особенн ...

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, д...

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў У зборніку прадстаўлены вынікі даследаванняў вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны, падагульнены навуковыя здабыткі метадалогіі даследавання гісторыі Беларусі, крытычна асэнсаваны праблемы тэрміналогіі і навуковай перыядызацыі гісторыі Беларусі. Разлічаны ...

Металлургия в машиностроении Беларуси: итоги и перспект...

Металлургия в машиностроении Беларуси: итоги и перспективы научного обеспечения : сб. статей В сборнике представлены статьи руководителей и сотрудников ведущих организаций страны, работающих в различных научно-технических направлениях металлургии в машиностроении – литейно-металлургическом, термическом, кузнечно-прессовом, гальваническом передела ...

Методология и механизмы взаимодействия в развитии миров...

Методология и механизмы взаимодействия в развитии мировой и национальной валютных систем Автором представлены системные и комплексные исследования по методологии и методике взаимодействия в развитии международных валютно-финансовых отношений, целостной системы механизмов их регулирования. Названные вопросы представляют большой интерес как с т ...

Методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор патогенн...

Методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор патогенных грибов Беларуси : практ. пособие Описаны методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор грибов в помещениях с натуральным воздухообменом. Дана оценка способности различных материалов аккумулировать внутри помещений бытовую пыль, содержащую пыльцу растений и споры патогенных грибов, возмо ...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–1579 гг.): кніга судовых спраў № 58 (копія канца XVI ст.) Прапануемы чытачу том Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага – копія кнігі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага № 272 па агульнай нумарацыі кніг. Гэта адна з тыпопых кніг Метрыкі ВКЛ з дакументамі судовых спраў, якія разглядаліся ў часы княжання Стэфана Батор ...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 30 (1480-1...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 30 (1480-1546 гг.) Метрыка № 30 — адна з унікальнага збору рукапісных кніг ХV–ХVIII стст., што сфарміраваўся галоўным чынам у працэсе дзейнасці канцылярыі ВКЛ. Яна змяшчае 195 копій дакументаў, якія выйшлі з дзяржаўнай канцылярыі з 1480 па 1546 г. Дакументы разнастайныя па ...

Механизм рыночной организации аграрного комплекса: оцен...

Механизм рыночной организации аграрного комплекса: оценка и перспективы В монографии изложены действенные механизмы организации эффективного сельского хозяйства. Представлены целесообразные модели и направления перспективного развития, сформулированы концептуальные принципы и подходы рациональной рыночной организации АПК, дан ...

Механизм стимулирования взаимных инвестиций Республики ...

Механизм стимулирования взаимных инвестиций Республики Беларусь и государств – членов Евразийского экономического союза. Преснякова, Е. В В книге рассмотрены подходы к формированию механизма стимулирования взаимных инвестиций Республики Беларусь и государств – членов Евразийского экономического союза на основе совершенствования внешнеторговой деятельности, развития промышленного сотрудничес ...