НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Общественные и гуманитарные науки

Ваши Материалы 

Выявы міфалагічнага выраю

Выявы міфалагічнага выраю У кнізе аналізуюцца часта сустракаемыя ў беларускай дэманалогіі персанажы: ведзьма, Баба-Яга, нячысцік (чорт). Падкрэсліваецца, што дэманалагічны рад нашай міфалогіі з’яўляецца адным з самых багатых у свеце. Прыводзяцца шматлікія прыклады, зафіксаваныя фа ...

Гарызонты беларускай драматургіі

Гарызонты беларускай драматургіі Кніга ўяўляе сабой першы вопыт абагульнення творчага шляху беларускай драматургіі ад вытокаў да нашых дзён. На вялікім фак-тычным матэрыяле даследуюцца асноўныя заканамернасці яе развіцця, адзначаюцца характэрныя цяжкасці і супярэчнасці. Вялікая ўвага ўдз ...

Гельминты хищных млекопитающих (семейство Canidae, Fisc...

Гельминты хищных млекопитающих (семейство Canidae, Fischer, 1817) в естественных условиях и на зверофермах В монографии представлены результаты многолетних исследований, выполненных авторами в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» и Витебской Государственной академии ветеринарной медицины. ...

Генетика: Энциклопедический словарь

Генетика: Энциклопедический словарь Словарь является научно-справочным пособием по генетике, впервые был издан в Беларуси в 1999 г. Второе издание существенно дополнено и исправлено. Словарь содержит более 8000 терминов, приведенных в алфавитном порядке. Впервые в отечественной практике пре ...

Геогеномика. Организация геносферы

Геогеномика. Организация геносферы Геогеномика изучает прошлые и настоящие синергетические взаимодействия между геосферой и биосферой нашей планеты в процессе их ассоциативной эволюции. Эти взаимодействия постепенно привели к возникновению системы прямых и обратных связей между сферами Зем ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30. У 30-м выпуску Гістарычнага слоўніка беларускай мовы, які ўклю­чае каля 2000 слоў на літару Р (ралецъ — рушать), як і ў папя­рэдніх, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разлічаны на моваведа ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 31

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 31 У 31-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2000 слоў на літары Р—С (рушаючий — смущенье), як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разліч ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 32.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 32. У 32-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2000 слоў на літару С (смыковати — струмень), як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разліча ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 33

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 33 У 33-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2100 слоў на літары С–Т, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на моваведаў, гіст ...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатк...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 1 Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі раскрыты гістарычныя перадумовы і заканамернасці працэсу нацыянальнага самавызначэння беларускага народа; адлюстраваны шлях ад узнікнення ідэі дзяржаўнасці да фарміравання нацыянальнага самавызначэння; раскрыты шлях ад ...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатк...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўпершыню паказана развіццё беларускай дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Айчыннай вайны, адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты працэс станаўлення і ў ...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т. Т. 1. Даўняя літаратура: ХІ — першая палова XVIII стагоддзя Дадзеная праца — вынік грунтоўнага вывучэння шматвяковага працэсу станаўлення і развіцця прыгожага пісьменства на беларускіх землях ад яго зараджэння да пачатку фарміравання нацыянальнай літаратуры. На вялікім фактычным матэрыяле ўсебакова раскрыты змест, ...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Белар...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду між ...

Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі. У 3 т. Т. 1. Х ст. ...

Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі. У 3 т. Т. 1. Х ст. – 1905 г. Першы том прысвечаны даследаванню тэарэтычнай і творча-мастацкай эстэтыкі нашай краіны ад эпохі Сярэдневякоўя да канца ХІХ ст. Раскрыты змест і спецыфіка гістарычных тыпаў мастацкай творчасці ад Сярэдневякоўя і гуманістычнага Рэнесансу да асветніцкай, рам ...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение. В 2 кн. Кн. 2 В монографии рассматриваются проблемы синтеза постдисциплинарного знания о глобализации и геополитике, обосновано новое направление исследований ? геоглобалистика, раскрываются ее культурно-цивилизационные основания и авторская интерпретация сущности глоб ...

Государственное управление и политическое лидерство: со...

Государственное управление и политическое лидерство: социально-политический анализ В монографии раскрыты основные теоретические положения государственного управления и политического лидерства, по результатам многолетнего социологического мониторинга проанализировано отношение жителей Белоруссии к основным политическим процессам и лидера ...

Градостроительная культура Гродно

Градостроительная культура Гродно Книга дает представление о композиционных особенностях пространственной организации Гродно на основных этапах его развития – от планировочной структуры раннефеодального города XII–XIII вв. до системной застройки исторически сложившегося города XX в. Глубо ...

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…: Минск и ми...

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…: Минск и минчане в первые дни Великой Отечественной войны Впервые подробно рассматриваются события первых дней Великой Отечественной войны в Минске: с 22 по 28 июня 1941 г. Этот небольшой по времени, но весьма насыщенный период, предшествовавший началу нацистской оккупации города, чрезвычайно важен для понимания ...

Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Я...

Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах Дадзеная кніга з’яўляецца перавыданнем фундаментальнай працы выдатнага беларускага гісторыка Мітрафана Віктаравіча Доўнар-Запольскага «Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах». У ёй у шырокім кантэксце развіцця сацыяльных адносін, ф ...

Духовно-нравственные ценности в формировании современно...

Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека Представлено комплексное исследование проявления духовно-нравственных ценностей в динамике социокультурного развития Беларуси. Показана специфика социально-нравственных отношений и государственно-конфессиональных взаимодействий. Рассмотрены теоретические ...