НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Общественные и гуманитарные науки

Ваши Материалы 

Фотоэмиссионный анализ оптического излучения

Фотоэмиссионный анализ оптического излучения Фотоэмиссионный анализ излучения основан на зависимости распределения фотоэлектронов внешнего фотоэффекта по энергиям от распределения фотонов в спектре излучения. Экспериментально решена обратная некорректно поставленная задача восстановления сплошных и ...

Хирургические болезни: симптомы и синдромы. В 2 т. Т. 1

Хирургические болезни: симптомы и синдромы. В 2 т. Т. 1 В издании представлено несколько тысяч эпонимических симптомов и синдромов. Для лучшего их восприятия они систематизированы по хирургическим нозологиям и разбиты по группам. Многочисленные иллюстрации, схемы и фотографии тех или иных проявлений заболевани ...

Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зо...

Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона У гэтым выданні адлюстраваны фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і лексічныя рысы, характэрныя для беларускіх народных гаворак Цэнтральнай дыялектнай зоны. Для хрэстаматыі, акрамя ўласна тэкставага блоку, пракладаў сучаснага маўлення, падрыхтаваны нав ...

Ценогенетика: генетика биотических сообществ

Ценогенетика: генетика биотических сообществ Данная монография представляет собой синергетический междисциплинарный проект по организации генетической системы биотических сообществ и является одной из серии фундаментальных исследований автора. Ранее были опубликованы «Геносфера: генетическая система ...

Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры

Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры У кнізе тэарэтычна асэнсоўваюцца мастацкія дасягненні сучаснай беларускай літаратуры ў сферы чалавеказнаўства, робіцца крытычны аналіз розных тыпаў узаемадзеяння суб’екта эстэтычнага вывучэння з іншымі суб’ектамі (чалавек, нацыя, чалавецтва) і знешнімі аб ...

Человек в социальных системах

Человек в социальных системах Изложены методологические принципы философского, социологического, психологического и культурологического исследования сущности и предназначения человека, особенности его многогранной деятельности в различных социальных системах. Анализируются деятельност ...

Человеческий потенциал белорусской деревни

Человеческий потенциал белорусской деревни В книге обобщены результаты комплексного социологического исследования социальных проблем села. Проанализировано состояние человеческого потенциала белорусских сельчан (здоровье, образование, занятость, социальные связи) как важного компонента социальной ...

Шлях да Брамы Неўміручасці

Шлях да Брамы Неўміручасці У зборнік увайшлі матэрыялы навуковых даследаванняў, прадстаўленых удзельнікамі Рэспубліканскіх навуковых чытанняў «Шлях да Брамы Неўміручасці», прысвечаных 115-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (3 сакавіка 2011 года) ...

Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой пал...

Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы ХIX – пачатку XXI ст. у постацях У манаграфіі на прыкладзе творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася Зарэцкага даследуюцца гістарычныя ўмовы і асаблівасці станаўлення нацыяна ...

Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нем...

Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологических проблем Монография посвящена теоретическим и практическим проблемам экологии традиционного народно-музыкального творчества. К постановке проблем впервые применен подход изнутри «самого материала» через фронтальное полевое обследование всех этнографических регион ...

Экономическая реальность в социальном измерении: эконом...

Экономическая реальность в социальном измерении: экономические вызовы и социальные ответы Раскрываются экономические вызовы, предъявляемые белорусскому обществу, выявляются социальные ресурсы общества для адекватных ответов в начале XXI века, разрабатываются социальные механизмы регулирования экономических процессов. Автор исследует ресурсную ...

Экран и культурное наследие Беларуси

Экран и культурное наследие Беларуси Впервые комплексно исследуется отражение культурного наследия Беларуси в экранном искусстве – игровом, неигровом, анимационном. Дается целостная картина основных направлений в экранном раскрытии темы национального культурного наследия: экран и народная ку ...

Эпіграфіка Беларусі Х–ХІV стст.

Эпіграфіка Беларусі Х–ХІV стст. У манаграфіі падрабязна вывучаюцца эпіграфічныя помнікі Х–ХIV стст., знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі, а таксама ўпершыню публікуюцца алтарныя графіці ХІІ–ХVIІ стст. Спаса-Праабражэнскай царквы г. Полацка. Помнікі эпіграфікі разглядаюцца як важныя гістары ...

Эрозионно-аккумулятивные процессы на открытой сети мели...

Эрозионно-аккумулятивные процессы на открытой сети мелиоративных систем Монография посвящена результатам научных исследований эрозионно-аккумулятивных процессов на мелиоративных системах и изучению закономерностей трансформации русел и пойм рек-водоприемников. Изложены методические подходы по количественной оценке объема прод ...

Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’i беларусаў у ап...

Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’i беларусаў у апошняй трэцi XX — пачатку XXI ст. У манаграфii разглядаецца тэарэтыка-метадалагiчная канцэпцыя дынамiкi этнакультурных працэсаў ў гарадской сям’i беларусаў у апошняй трэцi XX — пачатку XXI ст.; даследуецца механiзм пераемнасцi традыцый як фундаментальны прынцып функцыянiравання этнакульту ...

Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и ...

Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем Освещаются важнейшие аспекты культуры: материальной (традиции питания, особенности застройки и построек, костюма), социальной (семейные и общественные отношения), духовной (конфессиональные процессы, праздники, обряды, обычаи, современный театр), этническ ...

Юрий Михайлович Плескачевский: к 70-летию со дня рожден...

Юрий Михайлович Плескачевский: к 70-летию со дня рождения В биобиблиографии отражены основные результаты научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, заслуженного деятеля науки Республик ...

Я адной табе належу…

Я адной табе належу… Аповесць «Апошняе ігрышча» прысвечана далёкім падзеям, што адбываліся некалі на нясвіжскім хутары Язавец. Працоўныя будні, народныя святы, гулянні, забавы, ігрышчы, каханне… Жыццё тут віравала ва ўсіх сваіх праявах. Аднак хапала і трывожнага: не надта дал ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 11. Паэма «На шляхах ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 11. Паэма «На шляхах волі», Пераклады У адзінаццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі паэма «На шляхах волі» і пераклады. Якуб Колас ; рэд. тома М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. А. І. Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 12. Аповесці

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 12. Аповесці У дванаццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі аповесці «На прасторах жыцця», «Адшчапенец», «Дрыгва», «Зямля заве». Якуб Колас ; рэд. тома Т. С. Голуб, М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. Т. Р. Строевай ; Нац. ...